Vaikinas fieri prarasti svorio

Taiau antai atplaukia pirmieji debesliai. Tarp revoliucionieri kyla ioki toki nesutarim. Ar reikia banyias paversti liaudies vietimo salmis, o gal tai per daug radikalu?

Ar reikia udrausti pamaldas ir vietoj j skaityti liaudiai paskaitas apie ekonomik?

Much more than documents.

Ar reikia teatr spektaklius pakeisti privalomais manktos kursais tautos sveikatos labui? Revoliucionieriai suskyla nuosaikiuosius ir radikalus. Pastarieji apkaltina nuosaikiuosius idavus revoliuci jos laimjimus.

J nuodm rodosi ypa sunki prisiminus berib revoliucijos palaim.

numesti svorio, kaip valgyti nevalingo svorio metimo apibrėžimas

Jei tuos idavikus paalinsime, - sako radi kalai, - vl gr nedrumsiama laim. Kaip tyia atskrieja inia, jog keletas nuosaikij pabgo ir susidjo su nuverstaisiais valdo vais. Argi tai nerodo, kad jie - idavikai? Dabar jau - jokio pasi gailjimo! Gerovs komitetas sako pastatyti giljotin.

vaikinas fieri prarasti svorio saugiausias ir efektyviausias svorio netekimo priedas

Pirmsyk revoliucija vaikinas fieri prarasti svorio krauj. Procesas virsta tragedija. Utopija bai gsi, prasideda teroras.

Visai tas pats laukia poros. Po svaiginanios meils vents regis, kad pasaulis ugim i naujo. Bendrame nam kyje atjaunja pati btis.

Moteris ia pasirodo kaip tikroji revoliucijos sergtoja. Dabar ji atsiduoda nam krimo aistrai. Viskas turi bti nauja: baldai, lovos, skalbiniai, proiai, dienotvark, paintys, drau gai; vis gyvenim reikia pertvarkyti: juk jis dabar bus bendras. K rybos kartis apima vyr ir mon. Pasaulis jiems tarsi atgimsta. J veidai spindi palaima, sklindania i vidaus. Ir jie diaugiasi savja laime. Atrodo, kad ji tvers aminai. Bet tai atplaukia nesutarimo debeslis - viso labo maytis debesiukas.

Ar jisai nesutikt atsisakyti pirmadienins pokerio partijos ir kartu suja nueiti teatr? Ogal tai bt per daug radikalu? Na, k vaikinas fieri prarasti svorio Dl savo meils jis paaukos k tik nori.

Išbandžiau ir aš: namų gamybos receptas, kuris padės deginti pilvo riebalus

Spindintis j irdingu mo eeras tik vos vos suraibuliuoja. Pokerio nebelieka. Taiau iky la kita problema. Juodu yra pasiskirst nam apyvokos darbus. Kaipgi kitaip, jeigu jau vaikinas fieri prarasti svorio - nation une et indivisible! Taiau jos poiris var radikalus, o jo - nuosaikus.

Vaikinas fieri prarasti svorio visada apsiruoia greiiau u 16 j. Ji mato, kad jis kaip reikiant neisiurbia kilim, ir jai tenka kas kart po jo valymo paiai griebti dulki siurbl.

Ir stiklines reikia i naujo perluostyti. Pagaliau ji apsiiri, kad pati nuolat tvarko jo jau sutvarkyt virtuv ir voni. Pasirodo, kadjai tenka dirbti dvigubai daugiau.

Kadangi jis nieko tarsi ir nepastebi, ji usimauklina jakobin kepurait ir Konvente idroia: Pilieti gyvenimo drauge, tavo tvarkymasis neatitinka re voliucijos standart! Piliete mylimoji ir partnere, - atauna jis, tu klysti.

Tik pairk, kaip spindi visa virtuv! Ovonia vytte vy ti! Bet vaikinas fieri prarasti svorio - a visada susitvarkau greiiau, nes dirbu revo liucinio racionalumo metodu. Mane tik juokas ima, pilieti! Taip varu yra tik todl, kad a po tavs valau i naujo, utat vaikinas fieri prarasti svorio maiau ir stengiesi. K a girdiu, piliete! Tu slapta tikrini mano darb? Ir vadini tai revoliuciniu pasitikjimu?

Dietrich.schwanitz. .Vyrai.padermes.pazvalga.2001.LT

Ar ia ir yra tas revoliucinis atvirumas, kur mudu vienas kitam paadjome? Vaikinas fieri prarasti svorio ar ia ir yra ta revoliucin vara, be kurios nebna tikros revoliucijos? Taip susidaro dvi partijos, turinios po vien nar, kurie vienas kit kaltina idavus j asmenin utopij - revoliucin meil. Kiek vienos partijos akimis irint, ta kalt juo sunkesn, kad prie tai meil buvo tokia laiminga ir svaigi.

Todl radikaliosios varos parti ja renkasi kaltinimui dar piktesnius odius. Tada nuosaikioji parti ja sprunka ir susideda su senosios tvarkos alininkais i buvusi sa vo draugeli kompanijos. Taip pabglis tampa idaviku, vaikinas fieri prarasti svorio nusiu laims dviese utopij.

Revoliucijos gynjos partija turi nepa neigiam rodym, kad idavikas su savo bendrais smuklje pasig r ir kurst juos prie revoliucij.

riebalų deginimo paskutinis turas

Politinje revoliucijoje dabar jau bt pats laikas traukti giljotin i podlio. Poros santykiuose kartu nulkt galva ir paiam utopijos projektui. Tad ir ia suveikia ikryplikas utopijos dsnis.

Abu vienas kit kaltina idavus bendr graj meils pasaul. Ir btent todl, kadjis buvo toks nuostabus, nuodm dvigubai sunkesn - jis pastatytas ant kortos ir sugriautas dl nereikmingos problemos.

Ir tai, kas buvo prasidj sjunga ir abipusiu pritarimu, baigiasi vaidais ir teroru. Galiausiai meil ivirsta kruvin santuokos pilietin kar. Ar taip turi bti? Ar meil slegia toks pat prakeiksmas kaip revoliucij? Ar tikrai laim pasmerkta atsigrti pati prie save? Ar dl to visada kalti vyrai?

vaikinas fieri prarasti svorio rasti geriausią būdą numesti svorio

Kokiam dsniui paklsta i tragedija? Moterikas poiris ir vyr kitonikumas Meil kuriam laikui paveria vyr moterimi.

vaikinas fieri prarasti svorio

Jis tampa dmesingas, lipnus, rpinasi, kad mylimajai bt gera, tenkina visus jos norus, n nebando suja konkuruoti, kalba vien apie jausmus, pritaria kiek vienam jos odiui ir nuolat seka, kad neisiskirt nuomons. Tai juoba avu, kad prastin vyr elgsena visai kitokia. Tatai ir skatina moteris visam vyr gyvenimui taikyti tas normas, kurios galioja meilje. Jeigu vyrai myldami gali taip nuostabiai elg tis, msto jos, tai kodl jie negalt visuomet bti tokie?

Taip jos, vertindamos antrj lyt, pamirta esmin dalyk - kitonikum, ku ris veikiamas mylint. Jos lygina vyrus su meils patvirtintais lkes iais ir jiems lungant nusivilia dar vaikinas fieri prarasti svorio. Joms neateina galv, kad grauaties bt maiau pripainus, jog vyr kitonikumas yra normalus dalykas, o artimumas, intymumas - maai tiktinas.

Vegetariniai valgiai

Uuot su tuo susitaikiusi, kiekviena moteris savo artimo draugo susvetimjim prajus meils kariui vertina kaip asmenin ida vyst. Tada ji priekaitauja pati sau, kam isirinko partner, nesuge bant artimai bendrauti, ir puola iekoti kito. Kart filosofas Vitgenteinas Wittgenstein universiteto korido riuje susistabd koleg ir paklaus: Kaip js manot, kodl mons taip ilgai tikjo, kad Saul sukasi aplink em?

vaikinas fieri prarasti svorio

Todl, kad taip atrodo, - tuojau pat atsak is. O kaip bt turj atrodyti, jei mons bt tikj, kad em su kasi aplink Saul ir apie savo a? Kolega susimst, nerasdamas natralaus atsakymo: Lygiai taip pat. Joms vyr elgesys, palyginti su tuo, ko galima laukti i artimumo ir mei ls, rodosi be galo keistas. Taiau koks jis rodytsi, jei vyr svetimum laikytume normaliu dalyku, o mylini moni siel artimum- vargiai tiktinu?

Lygiai toks pat. Tik bt kitaip interpretuojama pati tikrov. Kas pabando tai daryti, niekaip nenusikrato spdio, kad prie ingoji lytis gyvena kitame pasaulyje, kad ten esama kako nepaai kinamo ir neprieinamo, tarsi tai bt kita biologin ris. Iki moter emancipacijos vyrai t suvok kaip moters paslaptingum. Jos pir mavaizdis buvo sfinksas tiksliau - vaikinas fieri prarasti svorio, sfingo kultiniu at vaizdu tapo mslingai besiypsanti Mona Liza, prieais kurios por tret nusiov ne viena deimtis isterik vyr.

Tai buvo moterys su paslaptimi, kuri vaikinas fieri prarasti svorio atskleidiama. Dabar situacija pasikeit. Valstybje, kurioje vaikinas fieri prarasti svorio tintoj gali atstoti socialin rpyba, moteriai kyla abejon dl vyro buvimo jos namuose: kamjai ta nata?

Jis daugiau problem sukelia negu isprendia. Jo elgesys danai labiau negu keistas. Jo motyvai nesuvokiami. Jo siela neprieinama. Bendravimas sujuo danai slegia, ojo keliamas triukmas - kurtina. Pagaliau, - klausiaji save, kai jis ir vl nusiaubia but ir ivedaj i kantrybs, - gal tai ivis ne mogus? Daugeliui moter anksiau ar vliau nutinka kaip tai Fj karalie nei i Vasarvidio nakties sapno:joms j vyras pasirodo toks sve timas, lyg tai bt asilas.

Jo plaukuotumas joms atgrass, valgymo manieros - kaip laukinio, nuojo trenkia prakaitu, jo ingsniai dunda tarsi dramblio, odio i jo neitrauksi, usispyrs kaip oys, kai sirkia - lyktu klausytis, jo lyties organai pasibjaurtini, o tvaikas i burnos vemt veria.

Svarbi informacija