Svorio netekimas šelmiškas miestelis. taumu.lt | Tavo miesto naujienos

Išleido L. Spaudė Pranciškonų spaustuvė, Highland Blvd. Tos minties vedama, ėmiausi rašyti atsiminimus iš savo pragyventų ilgų metų sovietinėje vergijoje.

Aktyvios diskusijos

Patekus į laisvąjį pasaulįjaučiu ir pareigą kalbėti už pavergtą lietuvių tautos dalį, taip pat ir už kitus, kenčiančius sovietinę priespaudą. Tebūnie šios knygos eilutės dar svorio netekimas šelmiškas miestelis laisvės šauksmas už nutildytuosius, kurie patys negali kalbėti.

svorio netekimas šelmiškas miestelis dienos rutina numesti riebalus

Šioje knygoje taktai yra tikri. Stengiausi nenutolti nuo tikrovės, duoti faktus chronologine tvarka ir tokioje šviesoje, kaip buvo patirti.

svorio netekimas šelmiškas miestelis

Nedaug netikslumų bus laiko ir vietos atžvilgiu. Kai ką sunku tiksliai beprisiminti po daugelio metų, tačiau tai nekeičia turinio.

Autoportretas su prisiminimų potėpiais

Daug ką tenka nutylėti, nors ir prisimenu, arba pakeisti saugumo sumetimais, ypač kalbant apie kitus, kurie dar gyvi. Gal kas pasiges geografinių duomenų, ypač iš Sibiro.

Jie kaliniams buvo neprieinami.

svorio netekimas šelmiškas miestelis

Pažymėtina, kad Sibiran išvežtųjų buvo dvi rūšys: tremtiniai ir kaliniai. Tremtiniams geografinės žinios buvo prieinamesnės, nes jie galėjo laisvai vaikščioti po apylinkę. Kaliniai būna aklinai uždaryti; be palydovų-kareivių negali išeiti nė pro vartus.

Laikraščio archyvas

Ši knyga pradėta rašyti m. Sunku naujam, nežinomam autoriui rasti leidėją, užtat knygos išleidimas nusitęsė iki šių metų.

  • Europos čempionato disko metimo bronzinis prizininkas kaunietis Vaclovas Kidykas — vėl olimpe.
  • taumu.lt | Tavo miesto naujienos

Tariu nuoširdų ačiū Simo Kudirkos šaulių kuopai New Yorke ir jos specialiai komisijai, kuri ėmėsi svorio netekimas šelmiškas miestelis sunkaus darbo. Dėkoju p. Kulbokui, kuris pirmas taisė kalbą ir geru žodžiu padrąsino ieškoti leidėjų.

Dėkinga esu taip pat a. Pajaujui, kuris iš rankraščio ėmė medžiagos savo knygai apie genocidą Lietuvoje, už geras rekomendacijas leidėjams. Dėkoju ir visiems kitiems, kuo nors prisidėjusiems prie knygos išleidimo.

Autorė m. Vokiečiai šuoliais traukėsi, bolševikai vijosi.

Jūsų požiūris

Mūsų tauta pergyveno siaubo dienas. Daugybė žmonių arkliais, dviračiais ir pėsti traukėsi į Vakarus. Tik mažas procentas bolševikuojančių ir besislapstantieji žydai laukė ateinant "išvaduotojų".

Didesnioji mūsų tautos dalis drebėjo, prisiminę metų deportacijas, žudynes, areštus, kankinimus. Kurie buvo patekę į kalėjimus, pergyvenę bolševikinių sadistų sauvalę, bėgo kaip galėdami.

  1. dienos naujienos
  2. Saugiausias ir lengviausias būdas numesti svorio
  3. Patarimai, kaip numesti riebalus namuose

Ne kokios buvo perspektyvos ir Vakarų pusėje. Kasnakt mūsų padange pralėkdavo į Vakarus spiečiai rusų lėktuvų; kliūdavo retkarčiais ir mums, ne kartą ir "eglutė" kabojo virš mūsų galvų, bet didesnių nuostolių pas mus nepadarydavo, pasinešdavo į Vokietiją. Žinojome taip pat, kad ir iš kitų pusių sąjungininkai tvoja Vokietiją be pasigailėjimo. Mažai vilties ir ten išlikti gyviems. Sunku buvo apsispręsti, bet daug kas bėgo, nutarę geriau žūti nuo bombų, negu mirti badu Sibiro taigose arba būti nukankinti bolševikų kalėjimuose.

Vieni bėgo palikę šeimas, kiti su žmonomis, palikę vaikus, treti su visais šeimos nariais, nežiūrint, kokio amžiaus jie buvo. Liepos 31 dieną buvo sekmadienis. Kareiviai, svorio netekimas šelmiškas miestelis stovėjo prie mūsų namų su savo sunkvežimiu, nuo ryto rengėsi virti kompotą, prisirinkę nukritusių, jau beveik prinokusių obuolių iš šeimininkės sodo ir iš kažkur gavę vyšnių. Vos tik po pamaldų staiga pradėjo tekini bėgioti, krautis į savo mašiną, paliko ir tuos supiaustytus obuolius, susėdo ir išdūmė.

Išvažiuodami pasakė, kad rusai jau čia pat, kelias į Kybartus per Vilkaviškį esąs jau atkirstas, dar tik per Šakius esą galima pasiekti Vokietijos sieną.

Žmonės, panikos pagauti, bėgo kas kur įmanydami. Vieni važiavo su vokiečiais, kiti savo arkliais, treti dviračiais ir pėsti. Šakių kelyje buvo tiltas per upę, prie tilto stovėjo malūnas. Vokiečiai ruošėsi išsprogdinti tiltą, tačiau svorio netekimas šelmiškas miestelis galima, nes pilnas kelias buvo bėgančios vokiečių kariuomenės ir civilių žmonių. Malūno savininkas, Lietuvos vokietis, pats uždegė savo malūną ir išvažiavo.

Malūnas sudegė iki pat pamatų, o tiltas liko. Apie 3 v. Vokiečiai mažai teatsišaudė, skubiai traukėsi. Rytojaus dieną buvo smarkesnis mūšis Barzduose, pakeliui į Šakius. Ten svorio netekimas šelmiškas miestelis buvo gana smarkus mūšis, net ir "katiušos" griaudė, ir vokiečių lėktuvai dalyvavo, bet nesulaikė rusų žygiavimo. Prie Vilkaviškio buvo dideli mūšiai.

Pats Vilkaviškio miestas keliolika kartų ėjo iš rankų į rankas, kol neliko "akmens ant akmens". Kai dundesys nutolo, rusai ėmė skelbti, kad Karaliaučius apsuptas, einą dideli mūšiai, fašistinis žvėris greit būsiąs pribaigtas jo paties urve.

Dienos kadras

Netrukus, rodos, spalio mėn. Vidurys buvo sudegęs ir sudaužytas vokiečių bombonešių iš lėktuvų. Per vieną dieną įsakė visiems išsikraustyti į apylinkės kaimus. Tuščiuose namuose įrengė ligonines.

Svarbi informacija