Eliksyro lieknėjimo centras al ain,

eliksyro lieknėjimo centras al ain

Man pasirodë, kad vestuvëse eliksyro lieknėjimo centras al ain muzikantai vis labiau nepelnytai nuvertinami, rizikinga ir prisipaþinti, kad grieþi vestuvëse — iðkart prarasi gerà vardà. O juk vestuvëse nuo seno grodavo bei dainuodavo patys geriausi, meistriðkiausi kaimo ar miestelio, apylinkës muzikantai. Svarbus bûdavo muzikantas kaip þynys todël, kad jis dalyvaudavo beveik visose svarbiausiose vestuviø apeigose.

Ir ðiuolaikinëse vestuvëse muzikantai vos ne uþ rankø paëmæ jaunuosius veda, pavyzdþiui, per namø slenkstá, ir á baþnyèià iðlydi tik per jungtuves labai retai kada dalyvaujair ið ten gráþtanèius sutinka.

Anksèiau daugelyje vestuviø apeigø, be jaunøjø ir jø tëvø, dalyvaudavo muzikantai ir pirðliai bei aktyviausi vestuvininkai. Palaipsniui imtas pastebëti muzikantø apeiginio vaidmens maþëjimas. Dël tradicijø, apeigø nykimo, nulemto istoriniø ir kultûriniø sàlygø, vestuviø muzikantø, ypaè liaudies muzikantø, kaltinti negalima, nors daþname leidinyje apie vestuves toká teiginá perskaitysime — esà dël vestuviø paproèiø niveliacijos, apeigø virtimo tik á pasilinksminimà ir kitø negeroviø kalti bûtent muzikantai.

Jie gi tik buvo priversti prisitaikyti prie pakitusio visuomenës vestuvininkø, publikos skonio, kurá dabar veikia ir masinë þiniasklaida, televizijos laidos. Muzikantai turi átikti savo uþsakovams — kitaip jø niekas eliksyro lieknėjimo centras al ain á vestuves.

Kita vertus, ðiuolaikiniø vestuviø muzikantai atsiduria dëmesio centre, jie — ne tik eliksyro lieknėjimo centras al ain atlikëjai, bet ir vedëjai, organizatoriai: todël labai daug kas nuo jø priklauso, nuo to, kiek jie susipaþinæ su paproèiais, tradiciniu repertuaru.

Kaip gaivinsime šiuolaikinių tradicinių vestuvių repertuarą?

Archyvuose sukaupti dideli vestuvinio repertuaro turtai kai eliksyro lieknėjimo centras al ain jau ir publikuota atskiruose muzikinio folkloro leidiniuose : kiekvienam vestuviø tarpsniui, apeigai skiriamas tam tikras muzikinis kûrinys instrumentinis ir vokalinis, choreografinisskirtingose vietovëse daþnai vis kitoks. Tiesa, daþniausiai trûksta konkretesniø, iðsamesniø pastabø apie tai, kokiu bûtent metu, kokioje apeigoje uþraðytà kûriná reikia groti — juk iðleistuviø ir sutiktuviø vestuvëse daug.

Muzikantai, uþaugæ savo kraðte, kaime, atsimena ir moka daugiau. Nekalbu apie tai, kad dabartinëse vestuvëse retai kada bemuzikuojama gyvai. Todël, kol dar yra muzikantø karta, daugybæ kartø grieþusi vestuvëse ir dalyvavusi gausesnëse ar bent ðiokiose tokiose apeigose yra dar ir tokiø, kurie grojo vestuvëse prieðkariu ir dabar dar gali sugrieþtibûtina juos aplankyti, iðklausti apie paproèius, áraðyti jø grojamà muzikà, surengti koncertus ir parengti leidiná.

Ið pradþiø buvau uþsimojusi projektà ávykdyti per vienerius metus visoje Aukðtaitijoje, bet galbût teisingai Kultûros ministerija padarë, kad lëðø skyrë tik pusei numatyto projekto.

Ir taip tai — didelis darbas, apimami devyni Aukðtaitijos rajonai, norisi aplankyti kuo daugiau muzikantø, ávertinti jø repertuaro ir atlikimo tradiciðkumà, meistriðkumà.

Birute, kaip aptariamas projektas pritapo prie Jûsø vadovaujamo centro programø ir kuo jis atrodo ádomus bei 2 vertingas kitø centro vykdomø projektø, apskritai visos veiklos fone? Ir nepraëjus në mënesiui turëjome tradicinës aukðtaièiø vestuvinës muzikos renginá. Kaip minëjo Gaila, projektas apima devynis Aukðtaitijos rajonus, ið jø ðeði priklauso Rytø Lietuvos regionui, yra mûsø centro dëmesio zonoje — tai Ðirvintø, Ukmergës, Ðvenèioniø, Ignalinos, Molëtø ir Zarasø rajonai.

Ið mûsø globos lauko ðiuo atveju iðsprûsta tik Rokiðkio, Utenos ir Anykðèiø rajonai.

Sveikai užkandžiaujantiems – maistingieji rutuliukai

Iðties prisidëdami prie projekto vykdymo patiriame vien eliksyro lieknėjimo centras al eliksyro lieknėjimo centras al ain, susipaþástame su regiono vestuvine muzika. Parëmëme ðá projektà, nes kreipësi iðmananti reikalà specialistë etnomuzikologë, þinanti, kaip geriausiai já atlikti ir turinti norà tai padaryti.

Ið pradþiø Gaila ir jos vyras, taip pat etnoinstrumentologas, Arvydas Eliksyro lieknėjimo centras al ain kartu su kiekvieno rajono etnografais vaþinëjo pas muzikantus ir rinko ið jø vestuviná repertuarà, ieðkojo graþiø vestuviniø nuotraukø. Beje, nemaþa dëmesio parodë ir vietiniai þurnalistai, kai kurie netgi kartu vaþiavo pas muzikantus.

Vëliau organizuojame renginá rajone ir pateikiame uþfiksuotà vestuviø repertuarà, ðiø renginiø sëkmë daug priklauso ir nuo vietiniø kultûrininkø tarpininkavimo. Ypaè pavyko pirmasis renginys Ukmergëje kuriame dalyvavo ir ðirvintiðkiaijá vedë Graþina Kadþytë.

Graþinai pritiko prisiimtasis svoèios vaidmuo. Tiesa, ji peðiojo muzikantus dainø þinovës þvilgsniu. Nors, muzikantas — toks vestuviø personaþas, kuris visada nukenèia, panaðiai kaip ir pirðlys. Eliksyro lieknėjimo centras al ain idëjos veikë projekto parengimà, kokia jo koncepcija, tikslai? Á vestuves nuo seno kviesdavo tik paèius meistriðkiausius, geriausiai paproèius iðmananèius muzikantus, nes jie dalyvaudavo daugelyje svarbiausiø vestuviø apeigø, kai kurioms ir vadovaudavo.

Dël ávairiø prieþasèiø desakralizacijos, sekuliarizacijos, sovietizacijos, paskutiniaisiais deðimtmeèiais — ir globalizacijos, masinës kultûros bangos keitësi ir nyko daugelis tradicinës bendruomenës ðvenèiø, paproèiø bei su jais susijæs muzikinis folkloras.

Peržiūra: Olifen L-karnitino lieknėjimo sirupas - tik keli žodžiai apie svorio mažėjimą

To padariniai — visiðkai pasikeitæs prilyginti svorio netekimui kofeino muzikantø vaidmuo bei repertuaras: liaudies muzikantus pakeitë muzikiná iðsilavinimà turintys muzikantai, retai kada susipaþinæ su vietiniais vestuviø paproèiais ir repertuaru, tapæ beveik vien tik samdomais linksmintojais; tradiciná taip pat ir apeiginá repertuarà pakeitë populiarioji muzika.

Beveik visiðkai atsisakyta ir akustiniø muzikos instrumentø. Vis dëlto svarbiausios vestuviø apeigos, kuriose muzikantai ir dabar dar groja jaunøjø iðlydëjimas á jungtuves, atsisveikinimas su tëvais, pulko sutikimas po jungtuviø, apeiginiai ðokdinimai, jaunøjø guldytuvës, keltuvës ir kt.

eliksyro lieknėjimo centras al ain usps svorio metimas

Ðiuo metu dar muzikuoja, ko gero, paskutinë liaudies muzikantø karta, grojusi tradicinëse XX a. Tokiø muzikantø o tuo labiau ansambliø likæ labai nedaug. Tikslinga bûtø uþraðyti jø grojamà vestuviø repertuarà ir pasakojimus apie vestuviø paproèius iki ðiol iðsamiau buvo eliksyro lieknėjimo centras al ain tik smuikininkøpapildyti ðià medþiagà archyvø ir etnografiniø apraðø medþiaga ir tradiciná vestuviø repertuarà bei informacijà apie apeigas tinkamai pateikti ðiuolaikiniams vestuviø muzikantams, kitiems muzikams ir folklorininkams, be to, skleisti ir kitoms visuomenës grupëms.

Pagrindinis projekto tikslas — mëginti tradicinæ vestuviø muzikà tà, kurià nuo seno grodavo liaudies muzikantai gràþinti á ðiuolaikines vestuves. Tai, aiðku, pradþia, bet kartu keista, kad iki ðiol niekas nesiëmë ðios temos, nes vestuvës tarp ðeimos ðvenèiø yra svarbiausios þmogaus gyvenime.

Juolab ne laidotuvës… Daugelis nori, kad vestuvës vyktø iðkilmingai, prasmingai, kad vëliau turëtum kà prisiminti, kaip buvo sukurta ðeima. Gal tada ir ðeimos bûtø tvirtesnës?

Naujienų srautas

Juk kiekviena vestuviø apeiga, kiekvienas atliekamas kûrinys skiriamas apsaugoti jaunuosius, nulemti jiems laimingà gyvenimà, susilaukti gausiø ir sveikø palikuoniø.

Taip pat ketiname parengti tradicinës aukðtaièiø vestuviø muzikos garso áraðø leidiná. Já sudarys dvi kompaktinës plokðtelës á kurias teks pasistengti sutalpinti kiek ámanoma daugiau kûriniønatos ir tekstai, kuriuos tarsi kantièkas vestuvëse bus galima pasidëti ant pulto ant kurio dabar muzikantai deda ávairiø estradiniø dainø tekstus.

Jame turëtø bûti paaiðkinta ir vestuviø apeigos prasmë, ir tikslas. Þinoma, nesinorëtø, kad tuos áraðus vestuviø rengëjai leistø per vestuves, nes gyva muzika yra nepalyginti geriau.

LIETUVE__geguze_Internetui by Lauricio Su - Issuu

Jais derëtø naudotis kaip mokomàja priemone. Tie, kurie tuo domësis, neturëtø aklai kopijuoti pateiktø kûriniø grojimo manieros kaþin, ar jie tà ir darys eliksyro lieknėjimo centras al ain, vis dëlto jie privalëtø atsiþvelgti ne tik á regionines, bet ir á lokalines vietines vestuvinio repertuaro ypatybes. Koks klostosi santykis tarp to vestuvinio repertuaro, kurá surandate lankydami aukðtaièiø muzikantus, ir to, kas jau sukaupta archyvuose ir yra jau moksliðkai apmàstyta, apdorota? Programos sudaromos ið jø repertuaro.

Rengiant pagal projektà numatytà leidiná teks surinktà medþiagà atidþiau patyrinëti, palyginti ir su archyvine, ir su jau paskelbta. Seniausias muzikantas, kurio grojimà áraðëme per projekto ekspedicijas, yra gimæs m.

Tai Ratautø ið Uk- mergës r. Ratautø kaimo ðeimos grojimo tradicijà tæsiantis muzikantas Edvardas Ratautas. Groja trise — senelis Edvardas, tëvas Edvardas ir duktë Jurgita. Koncerte dalyvavæs senelis buvo kà tik atðventæs 91 metø sukaktá.

Kokia ðiuo metu vestuviø padëtis, ar daug jose eliksyro lieknėjimo centras al ain senojo tradicinio sluoksnio elementø?

Komentuoti:

Kaip ir apskritai kultûra, taip ir vestuvës yra gyvas, turintis nuolat atgimti, atsikartoti ir keistis organizmas. Jis negali amþiams likti toks, koks kaþkuriuo istoriniu laikotarpiu buvo fiksuotas — lemia ekonominiai, socialiniai, kultûros kaitos veiksniai.

Seniau lemiamà vaidmená vestuvëse atlikdavo kaimo bendruomenë — ið anksto bûdavo susitariama, kai eliksyro lieknėjimo centras al ain ir be susitarimo bûdavo aiðku, kà, kada ir kaip dainuos, gros, kokios apeigos bus atliekamos. Be to, svarbus momentas, lemdavæs ir vestuviø eigà, — tas, kad jaunoji daþniausiai bûdavo priimama á vyro ðeimà.

O juk dabar sàlygos visiðkai pakitusios. Kuriama savarankiðka, nauja ðeima. Seniau svarbus buvo atsiskyrimas nuo jaunimo, tapimo moterimi proceso ásisàmoninimas. Dabar dominuoja vadinamosios miesto tipo vestuvës, kuriø pobûdá nulemia tempas, pakitæ áproèiai ir vertybës, prasikiðantis ekonominio pajëgumo demonstravimas. Vien dël eliksyro lieknėjimo centras al ain ðiuolaikinës vestuvës ið esmës kitokios. O kokie paproèiø akcentai iðliko? Kai kurie iðliko, tik jø forma ir eliksyro lieknėjimo centras al ain neretai ryðkiau transformavosi.

Pavyzdþiui, jaunøjø iðlydëjimas, sutikimas, pirðlio vaidmuo, vainikëliø naudojimas.

eliksyro lieknėjimo centras al ain 53 kg, kaip numesti svorio

Mûsø laikais labiau akcentuojama jaunystës simbolika, todël ir vainikëliai daþnai panaðiai suvokiami. Kaip iðlaikoma ankstesnë ávaizdþiø struktûra, gal iðlieka tos dalys, kurios turi þaidybiniø elementø, ryðkesniø efektø? Pavyzdþiui, mergvakaris — susirinkdavo jaunimas atsisveikinti su jaunàja. Iðliko svarbûs ir jaunøjø iðleidimas, sutikimas.

taumu.ltta/taumu.lt at master · ryanfb/taumu.ltta · GitHub

O þaidybiðkumas seniau buvo pajungtas visam vestuviø vyksmui, tradicinëje kultûroje negalima þaisti ðiaip sau, ypaè vestuvëse, kuriose daugelis veiksmø turi simbolinæ reikðmæ. Panaðiø dalykø yra iðlikæ ir dabartinëse vestuvëse.

eliksyro lieknėjimo centras al ain

Kiek dabarties vestuvëse yra iðlikæs apeigiðkumas?

Svarbi informacija